Pravidlá elektronickej charitatívnej aukcie

EVA CHARITY BAZAAR

 

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky „EVA CHARITY BAZAAR“ zastrešovaného life-stylovým magazínom EVA.

 

1.      Základné ustanovenia

 

1.1     Elektronická aukcia „EVA CHARITY BAZAAR“ je dobročinnou aktivitou magazínu EVA, ktorej je cieľom prostredníctvom dobrovoľnej dražby (aukcie) darovaných predmetov získať finančné prostriedky pre charitatívny projekt denníka Nový Čas, Srdce pre deti, spravovaný Nadáciou Pontis. Účelom Srdca pre deti je pomáhať zlepšiť životnú situáciu detí s vážnym zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Záštita Nadácie Pontis je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia poskytovaných finančných prostriedkov od darcov. Spoločnosť Ringier Axel Springer a.s. poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi darcami (vydražiteľmi) a príjemcami peňažných prostriedkov získaných z vydražených darov. Organizátorom aukcie je Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 19/B.

1.2     Predmetom charitatívnej aukcie sú „fashion“ módne predmety, ktoré Dražiteľovi poskytli známe osobnosti a partneri. Zúčastnením sa v aukcii znamená poskytnutie predmetov do elektronickej dražby.

1.3     Internetový portál evacharitybazaar.sk je softvér, ktorý slúži na prevádzkovanie internetových aukcií a umožňuje párovanie ponuky prevádzkovateľa a dopytu používateľov portálu za účelom nákupu predmetov z kategórie módneho „fashion“ tovaru (ďalej len ako „Predmet“) za podmienok určených prevádzkovateľom internetovej stránky na adrese www.evacharitybazaar.sk

1.4     EVA CHARITY BAZAAR je elektronická aukcia, ktorej účelom je prechod vlastníctva Predmetu elektronickej aukcie na základe ponuky zverejnenej na www.evacharitybazaar.sk . Dražobníkom je prevádzkovateľ aukcie, vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., ktorý sa obracia na vopred neurčený okruh registrovaných Dražiteľov s výzvou na podávanie ponúk na konkrétny Predmet, darovaný do aukcie partnermi a spolupracovníkmi projektu charitatívnej aukcie. Na Dražiteľa, ktorý urobí najvyššiu ponuku, prejde vlastnícke právo k Predmetu.

1.5     Dražobníkom je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, ktorý vyzýva Dražiteľov na elektronickú aukciu Predmetov, pričom táto elektronická aukcia má presne stanovené podmienky ako čas trvania aukcie, vyvolávacia cena, pod ktorú nie je možné draženú vec získať, popis Predmetu elektronickej aukcie a charitatívny účel, na ktorý budú peňažné prostriedky získané z elektronickej aukcie použité.

1.6     Dražiteľ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, registrovaná na portáli www.evacharitybazaar.sk , ktorá v aukcii prostredníctvom užívateľského prístupu na portál uskutoční záväznú cenovú ponuku za účelom vydraženia Predmetu elektronickej aukcie do svojho vlastníctva.

1.7     Vydražiteľ je Dražiteľ, ktorý dal najvyššiu ponuku, t.j. ponúkol najvyššiu sumu za Predmet elektronickej aukcie a získal tak právo nadobudnúť vydražený Predmet do vlastníctva. Cenu, za ktorú bol Predmet vydražený, Vydražiteľ uhrádza v prospech Dražiteľa. Dražiteľ následne cenu prijatú od Vydražiteľa v plnej výške poukáže na charitatívny projekt denníka Nový Čas Srdce pre deti, spravovaný Nadáciou Pontis.

1.8     Vyvolávacia cena (najnižšie podanie) je odhadovaná hodnota Predmetu, ktorú stanoví Dražobník, a pod ktorú nie je možné Predmet elektronickej aukcie vydražiť. Každé ďalšie minimálne podanie je stanovené organizátorom aukcie individuálne, s prihliadnutím na pôvodnú cenu a stav draženého Predmetu.

 

1.9     Ponuka je ponuka Dražiteľa vyjadrená v peniazoch, za ktorú je ochotný kúpiť Predmet elektronickej aukcie. Dražiteľ dáva Ponuku prostredníctvom portálu evacharitybazaar.sk.

1.10   Výťažok je suma vyjadrená v peniazoch dosiahnutá vydražením Predmetu elektronickej aukcie.

1.11   Portál je internetová stránka evacharitybazaar.sk.

1.12   Pravidlá sú tieto pravidlá konania elektronickej aukcie prostredníctvom portálu evacharitybazaar.sk.

 

  1. Dražobník

 

2.1     Organizátor aukcie, spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., je zároveň Dražobníkom Predmetov ponúknutých do aukcie. Dražobník má vysporiadané všetky práva k Predmetom aukcie a je oprávnený nakladať s Predmetmi aukcie na účely vykonania elektronickej aukcie.

2.2     Dražobník prehlasuje, že:

a)   je oprávnený dražiť Predmet e-aukcie,

b)   práva Dražiteľa k Predmetu elektronickej aukcie nie sú obmedzené spoluvlastníctvom Predmetu aukcie, predkupným právom, záložným právom, zabezpečovacím prevodom práva ani inak zaťažené akýmikoľvek nárokmi tretích osôb k Predmetom aukcie,

c)   neuzatvoril zmluvu s treťou osobou, ktorou by Predmet elektronickej aukcie do budúcnosti zaťažil záložným právom, predkupným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo iným obmedzením v právach vlastníka;

d)   na Predmet elektronickej aukcie si súdne, ani mimosúdne neuplatňujú tretie osoby akékoľvek právne nároky a Predmet elektronickej aukcie nie je predmetom súdneho sporu, výkonu rozhodnutia, exekučného konania alebo iného súdneho, či správneho konania;

2.3     Organizátor aukcie Dražobník po ukončení aukcie, najneskôr do 30.12.2017 prevedie získané finančné prostriedky z elektronickej aukcie v plnej výške správcovi Srdca pre deti, Nadácii Pontis. Nadácia Pontis v spolupráci s odbornou komisiou prerozdelí výťažok v plnej výške medzi schválených žiadateľov v prospech ktorých bude použitý Výťažok z elektronickej aukcie v roku 2018.

2.4 Dražobník nemôže byť súčasne Dražiteľom. Dražobník nie je oprávnený žiadnym spôsobom v aukcii prihadzovať Ponuky na Predmety elektronickej aukcie.

 

3. Dražiteľ

 

3.1     Aukcie sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a má záujem Predmet ponúkaný v elektronickej aukcii vydražiť, ak zároveň splní podmienku registrovať sa na portáli evacharitybazaar.sk ako Dražiteľ spôsobom uvedeným v bode 5 a nie je vylúčená z účasti na elektronickej aukcii z dôvodov uvedených v ods. 3.2.

3.2     Dražiteľom nemôže byť osoba :

a)   ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k Predmetom elektronickej aukcie podľa zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon,

b)   na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorej bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadne jej majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania;

c)   ktorá v pozícii vydražiteľa spôsobila zmarenie elektronickej aukcie Predmetu zahrnutého v predchádzajúcej aukcii organizovanej spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.,

 

4. Predmety aukcie

 

4.1    Organizátor aukcie zverejní všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe o stave Predmetu elektronickej aukcie.

4.2    Predmety musia byť označované spôsobom vylučujúcim ich zámenu.

4.3    Detailný popis Predmetov bude obsahovať fotografie, opis charakteru a stavu Predmetu, vyvolávaciu cenu a dátum ukončenia dražby.

4.4    Organizátor upozorňuje, že Predmety ponúkané v aukcii môžu niesť známky opotrebenia, vzhľadom na to, že pred poskytnutím do dražby boli spravidla používané ich vlastníkmi a poskytovateľmi.

 

5. Registrácia dražiteľa

 

5.1  Podmienkou zapojenia sa do dražby predmetov je registrácia Dražiteľa na www.evacharitybazaar.sk a vytvorenie profilu Dražiteľa. Neregistrovaným užívateľom portálu nie je umožnené zúčastniť sa dražby, t.j. aktívne prihadzovať svoje ponuky.

5.2  Dražiteľ je povinný v registrácii uviesť nasledovné údaje:

Meno a Priezvisko

Užívateľské meno, pod ktorým bude označený v komunikácii

Email (potvrdenie emailu)

Heslo (potvrdenie hesla)

Adresa

Mesto

Štát

Telefónne číslo

5.3  Organizátor elektronickej aukcie si vyhradzuje právo overovania registrácie a jej potvrdenia prostredníctvom overovacieho mailu.

5.4  Dražiteľ registráciou vyjadruje svoj súhlas zapojiť sa do dražby v charitatívnom projekte EVA Charity Bazaar a súhlas s Pravidlami aukcie a berie na vedomie, že v prípade vydraženia Predmetu aukcie mu vzniká povinnosť uhradiť Dražobníkovi sumu vo výške svojej víťaznej ponuky.

5.5  Dražiteľ sa môže na stránke registrovať.

 

 

6. Priebeh elektronickej aukcie

 

6.1  Aukcia bude otvorená organizátorom aukcie, ktorý je zároveň Dražobníkom predmetov aukcie zverejnením vyvolávacích cien pri vybraných Predmetoch ponúkaných do aukcie na internetovej stránke evacharitybazaar.sk.

6.2  Dražobník priebežne pridávať ďalšie nové Predmety, spúšťať a ukončovať ich aukcie.

6.3  Aukcia sa končí uzatvorením poslednej aukcie v termíne oznámenom organizátorom aukcie.

6.4  Po zverejnení vyvolávacej ceny môžu Dražitelia prihadzovať svoje záväzné ponuky prevyšujúce vyvolávaciu cenu prostredníctvom nástroja „Vaša ponuka“, „Prihodiť“ na internetovej stránke aukcie. O poradí ponúk s rovnakou sumou rozhoduje čas ich doručenia. Organizátor si vyhradzuje právo kontaktovať účastníka na základe údajov uvedených vo formulári. Pokiaľ uvedené údaje nebudú pravdivé, organizátor Dražiteľa vyradí z aukcie.

6.5  Ponuky môže účastník pridávať kedykoľvek v priebehu aukcie, čím vyjadruje súhlas s nákupom za príslušnú cenu. Každý Dražiteľ môže v priebehu aukcie prihadzovať neobmedzene. Platí, že platná je vždy najvyššia ponuka.

6.6  Po ukončení aukcie jednotlivého Predmetu systém organizátora vyhodnotí ponuky Dražiteľov a určí poradie podľa výšky ich ponuky od najvyššej po najnižšiu. Vydražiteľom draženého Predmetu sa stane Dražiteľ, ktorý poslal najvyššiu ponuku, a ktorý zároveň dodržal pravidlá aukcie.

6.7  Po ukončení aukcie daného Predmetu bude na stránke zverejnená informácia o ukončení aukcie a o výške Výťažku vyjadrenom v eur.

6.8  Vydražiteľa o výsledku elektronickej aukcie informuje organizátor aukcie a súčasne dražobník na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii.

 

7. Doručenie vydražených predmetov elektronickej aukcie

 

7.1  Po pripísaní ceny vydraženého Predmetu špecifikovanej v bode 6.9. pravidiel na účet organizátora elektronickej aukcie Dražobník doručí Vydražiteľovi vydražený Predmet elektronickej aukcie prostredníctvom vybranej kuriérskej služby (vyberá organizátor aukcie) do 10 pracovných dní od pripísania peňažných peňažných prostriedkov na účet organizátora elektronickej aukcie.

7.2  Elektronická aukcia na evacharitybazaar.sk je vzhľadom na jej charitatívny účel organizovaná ako verejná udalosť. Organizátor má právo byť prítomný pri odovzdávaní vydraženého Predmetu Vydražiteľovi. Vydražiteľ berie na vedomie, že organizátor aukcie je oprávnený vyhotoviť z odovzdania vydraženého Predmetu elektronickej aukcie obrazový alebo zvukovoobrazový záznam a takto vyhotovený záznam rozširovať, prípadne v iných médiách za účelom propagácie charitatívneho projektu EVA Charity Bazaar.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

8.1  Spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. spracováva osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zhromažďovanie údajov sa vykonáva v mene spoločnosti, ktorá je „prevádzkovateľom“ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

8.2  Prevádzkovateľ usporadúva dobrovoľnú elektronickú dražbu (ďalej len ako „aukcia“) na internetovej doméne www.evacharitybazaar.sk, v dôsledku čoho vzniká medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý sa na stránke registruje ako Dražiteľ, obchodný vzťah. Prevádzkovateľ zaručuje užívateľom, že osobné údaje, poskytnuté prostredníctvom internetovej stránky www.evacharitybazaar.sk , či zaznamenané iným spôsobom, nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo pokiaľ na to užívateľ sám neudelí súhlas.

8.3  Užívatelia môžu navštíviť internetovú stránku www.evacharitybazaar.sk bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov, v takom prípade však prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť užívateľovi určité služby alebo produkty, vrátane služieb, ktoré sú súčasťou elektronickej aukcie. Pre naplnenie užívateľových požiadaviek a pre špecifické účely účasti v elektronickej aukcii alebo pre iné účely uvedené nižšie, môže prevádzkovateľ zhromažďovať o užívateľoch nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, číslo mobilného telefónu. Prevádzkovateľ tiež zaznamenáva informácie týkajúce sa nákupov uskutočnených registrovanými užívateľmi na aukciách.

8.4  Dobrovoľnou registráciou na internetovej stránke www.evacharitybazaar.sk, užívateľ súhlasí v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním svojich osobných údajov informačným systémom prevádzkovateľa automatizovanými prostriedkami v rozsahu a pre účely uvedené nižšie.

8.5  Prevádzkovateľ má právo spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre plnenie príslušného účelu spracovania osobných údajov a povinné archivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z osobitých právnych predpisov. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov formou registrácie na jej webovej stránke je dobrovoľné a užívateľ má právo tento súhlas zrušiť doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu prevádzkovateľovi, alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@ evacharitybazaar.sk.

8.6  Osobné údaje, ktoré sú vyžadované pri registrácii užívateľa, bude prevádzkovateľ využívať výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z Pravidiel elektronických aukcií a neposkytuje ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov z dôvodu bezproblémového doručovania vydražených vecí. Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje osobnými výhradne v rozsahu stanoveného účelom spracúvania a ostatnými požiadavkami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zhromaždené osobné údaje prevádzkovateľ zabezpečuje proti zneužitiu.

8.7  Hlavným účelom spracovania osobných údajov je vykonávanie úkonov potrebných na uskutočnenie obchodných transakcií súvisiacich s organizáciou elektronických aukcií, a z toho vyplývajúcich čiastkových účelov spracúvania: overenie vykonania platby, odoslanie vydražených predmetov, umožnenie užívateľovi profitovať z akejkoľvek špeciálnej ponuky alebo aukcie; poskytovanie služieb registrovaným užívateľom, zasielanie požiadaviek o názor na produkty a služby prevádzkovateľa, vykonávanie prieskumov spokojnosti užívateľov, zabezpečovanie a spracovania užívateľského vyhľadávania a žiadostí o informácie o prevádzkovateľovi, poskytovania najnovších infomácií o produktoch a službách prevádzkovateľa, zlepšovania produktov a služieb prevádzkovateľa pre užívateľa.

8.8  Zhromažďované osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím subjektom v záujme umožnenia plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je samotný užívateľ alebo na zabezpečenie všetkých výhod, ktoré užívateľ môže získať z príslušných špeciálnych ponúk a reklamno-obchodných akcií. Spoločnosti vykonávajúce doručovanie zásielok užívateľom majú prístup k osobným údajom potrebným na vykonávanie týchto funkcií, ale nemôžu ich používať na žiadne iné účely a sú povinné spracovávať údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8.9  Prevádzkovateľ neposiela užívateľom žiadnu spamovú poštu alebo nevyžiadané e-maily, s výnimkou dôležitých informačných e-mailov alebo komunikácie, ku ktorej udelil súhlas. Vykonaním registrácie na www.evacharitybazaar.sk, prípadne potvrdením súhlasu so na zasielaním reklamných informácí e-mailom, užívateľ vyjadruje svoj súhlas so zasielaním reklamných e-mailov spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., ktorý, môže kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu so žiadosťou o zrušenie zasielania reklamných e-mailov na adrese prevádzakovateľa: info@evacharitybazaar.sk. Registrovaní užívatelia môžu jednoducho a rýchlo zrušiť prijímanie e-mailov od prevádzkovateľa odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@evacharitybazaar.sk.

8.10. Pri prístupe na internetovú stránku www.evacharitybazaar.sk sa automaticky zaznamenávajú

niektoré informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev,

priemerný čas strávený na internetovej stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú

na získanie spätnej väzby na zlepšovanie atraktivity, obsahu a funkčnosti internetovej stránky.

Užívateľské údaje sa ďalej nespracovávajú a ani sa neodovzdávajú tretím stranám, pokiaľ na to

nedá užívateľ súhlas.

9. Záverečné ustanovenia

9.1  Prevádzkovateľ nezodpovedá za dočasnú nemožnosť užívateľov Portálu zúčastniť sa na konkrétnej aukcii v dôsledku dočasného výpadku a/alebo obmedzenia prevádzky Portálu.

9.2  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny týchto Pravidiel. Nové znenie Pravidiel nadobudne platnosť a účinnosť okamihom ich uverejnenia na Portáli, pokiaľ v novom znení nebude uvedený neskorší dátum účinnosti. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom Portálu pravidelne sa oboznamovať so znením Podmienok. Účasťou užívateľa na aukcií realizovanej na Portáli aj po účinnosti vykonaných zmien Podmienok, účasť v aukcii sa bude považovať za súhlas s novým znením Podmienok.

9.3  Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením na Portáli dňa 15.11.2017 (vrátane).